Spørgsmål og svar

Baggrunden for projektet

I 2019 tages den nye Cityring i brug. Det nye metronet vil skabe et nyt og mere levende bymiljø omkring stationerne og give basis for nye byfunktioner og serviceydelser. Frederiksberg Allé Station anlægges under Frederiksberg Allé 41, og stationen er forberedt til, at der kan bygges oven på. Adgang til metroen vil ske via bygningens stueetage med rulletrappe eller elevator til den underjordiske station. Det forventes, at omkring 10.000 passagerer i døgnet vil benytte den nye metrostation på Frederiksberg Allé.

 

Bygherrekonkurrence

Muligheden for at bygge et hus ovenpå stationen skal udnyttes på en måde, der både arkitektonisk og funktionelt modsvarer den unikke beliggenhed i et helt særligt bymiljø på Frederiksberg. Derfor har Frederiksberg Kommune i samarbejde med Realdania By og Byg i foråret 2016 udbudt Frederiksberg Allé 41 i en bygherrekonkurrence.

 

I konkurrencen er der blevet stillet krav om, at projektet skal indeholde 25% publikumsorienterede funktioner, om en arkitektonisk kvalitet, der modsvarer alleens arkitektur og krav om bæredygtighed med mål om DGNB certificering, samt at projektet skal indeholde væsentlige grønne elementer.

 

Madkulturens Hus

I november 2016 er der indgået aftale med vinderen af konkurrencen om et projektet til Frederiksberg Allé 41. Projektet hedder "Madkulturens Hus" og består af to dele: et madkultur-koncept som indrettes i huset nederste etager og en boligbebyggelse i husets øvre etager - orienteret omkring et indre grønt gårdrum. Bygningen er formet som en vinkel, der afslutter karreen og danner et nyt hjørne mod Frederiksberg Allé og Platanvej. Mellem de to fløje rummer bygningen et indre grønt gårdrum, der orienterer sig mod de øvrige gårdrum i karreen. Madkulturens Hus er et gastronomisk koncept, der tilbyder madoplevelser i to etager. På gadeplan, i åben forbindelse med Frederiksberg Allé og metroforpladsen, vil der være madboder, stadepladser og café. På det øvre plan, der etableres som en indskudt etage i åben forbindelse med stueplan, dannes der en ramme om (mad)kulturelle oplevelser i form af kokkeskole, foredrag, gastronomiske events, udstillinger, mindre koncerter m.m.

 

Boligerne   

Husets øvre etager indrettes som en unik ny boligbebyggelse, med flere forskellige boligtyper i form af 2- og 3-etagers boliger til familier og studio-lejligheder til unge og singler. I alt 30 boliger omkring et grønt gårdmiljø.

 

Arkitekturen

Det nye hus kommer til at afslutte den eksisterende karré og danne et nyt hjørne mod Frederiksberg Allé og Platanvej. Huset består af en række smalle byhuse, der indbyrdes forskydes og varieres i højden og detaljeringen. På denne måde brydes bygningens skala ned og tilpasses alléens skala med mindre vertikale huse. Hjørnet ved Platanvej markeres med et smalt tårnhus, der gengiver alléens markerede bygningshjørner i en moderne fortolkning og på den måde indskriver sig fint i Frederiksberg Allés arkitektoniske egenart. Huset er formet som en vinkel, hvis ene side følger facaderækken på Frederiksberg Allé og anden side følger Platanvej. Mod syd skabes et indre hævet grønt gårdrum ud mod karreens eksisterende gårdrum. Her tilføres flere grønne elementer: Beplantede tagflader, begrønnede vægge med plantekasser omkring elevator- og trappekerner og en grøn væg, der danner overgang til karreens gårdrum. Huset har på gadefacaden varieret murværk med skiftende forbandt og en detaljeringsgrad, som ligger fint i forlængelse af alléens bygningsmæssige udtryk. Mod gården, hvor boligerne har indgang, udføres facaderne i murværk og træbeklædning. I stueplan vil Madkulturens Hus, i sammenhæng med stationsforpladsen, få et robust og indbydende udtryk og der arbejdes med et samlet belysnings- og skiltekoncept.

 

Bæredygtighed

Byggeriet skal være bæredygtigt, og der arbejdes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Boligdelen af byggeriet DGNB certificeres, og målet er som minimum at opnå "sølv". Byggeriet opføres som lavenergibyggeri, og der opsættes et solcelleanlæg på bygningens tagflade. Der er udarbejdet en livscyklusvurdering af de materialer, der indgår i byggeriet med fokus på at optimere ressourceforbrug, sundhed og trivsel.

 

Parkering

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet. Placeringen ovenpå metrostationen gør, at der ikke vil blive stillet krav om etablering af parkeringspladser til de publikumsrettede funktioner i Madkulturen Hus. Der vil blive stillet krav om etablering af én parkeringsplads pr. familiebolig og en plads pr. 200 m2 til studiolejlighed, men da dette ikke er fysisk muligt på stedet p.g.a. den underjordiske metrostation, indbetaler køber i stedet 262.020 kr. pr. p-plads for alt 19 (14+5) parkeringspladser til Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond med henblik på etablering af p-pladser andetsteds.

 

 

Til den nye bebyggelse skal der etableres 32 cykelparkeringspladser til de publikumsrettede funktioner. Disse pladser integreres i cykelparkeringen til metrostationen. Til boligerne skal der etableres 60 cykelparkeringspladser, der integreres i det fælles gårdanlæg.