Høring af forslag til lokalplan

Offentlig høring om Forslag til Kommuneplantillæg 15 og lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har vedtaget at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg 15 og forslag til Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41. Det betyder, at du nu har mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag til planforslagene, inden planerne vedtages endeligt.

Se Forslag til lokalplan 215 her

Se Forslag til kommuneplantillæg 15 her 

Borgermøde
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 17.30-19.00 inviteres til borgermøde i Bibliotekssalen på Hovedbiblioteket. Det vil være muligt at drøfte projektet og lokalplanen med forvaltningen og med repræsentanter for bygherre. Således kan du få mere viden om projektet, komme med forslag og forberede høringssvar.

Flere oplysninger
Du kan få nærmere oplysning om planforslagene i Borgerservicecentret, telefon 3821 2121 eller i By, Byggeri og Ejendomme, telefon 3821 4070.

Bemærkninger kan sendes
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til: bbe@frederiksberg.dk eller By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg senest den 15. februar 2017.

Herefter vil de indgå i Kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

Kommuneplantillæg
Der er sammen med lokalplanforslaget vedtaget et forslag til Kommuneplantillæg 15, som ændrer rammeområdet, der i dag er udlagt til blandede byfunktioner med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og en maksimal bygningshøjde på 6 etager. Kommuneplantillægget udlægger et ny rammeområde 7.C.3, hvor der åbnes mulighed for en bebyggelsesprocent på 290 og max. 6-8 etager.

Lokalplanforslagets formål og indhold
I 2019 tages den nye Cityring i brug. Det nye metronet vil skabe et nyt og mere levende bymiljø omkring stationerne og give basis for nye byfunktioner og serviceydelser. Frederiksberg Allé Station anlægges under Frederiksberg Allé 41 og stationen er forberedt til, at der kan bygges oven på. Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til blandede byfunktioner og boligformål. Lokalplanen skal sikre et byggeri i høj bymæssig og arkitektonisk kvalitet, der med publikumsorienterede og kulturelle funktioner  fungerer i samspil med metrostationen.

Miljøscreening
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 425 af 18. maj 2016, skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens indvirkninger på miljøet.
Der er gennemført en miljøscreening af forslagene. Screeningen viser, at planforslaget/forslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. 

Se miljøscreeningen her


Mindretalsudtalelse
"Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede lokalplan. Enhedslisten mener, det foreslåede byggeri er for højt. Vi ønsker ikke, at der bygges højere end 2 etager."

Klagevejledning
Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål (planens tilvejebringelse og forhold til lov om planlægning). Som hovedregel kan der dog ikke klages over planens indhold.

Du kan ligeledes klage til Natur- og Miljøklagenævnet over beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. 

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage skal indsendes senest den 17. januar 2017. 

Du kan læse mere om klagereglerne på www.nmkn.dk og hvordan du klager påhttp://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/ 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 62, stk. 1.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Der må intet foretages på de ejendomme, som er omfattet af forslaget, der kan foregribe ind hol det af den endelige plan (jf. planlovens § 17). Dette forbud gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.